Kik

Medezeggenschapsraad

Wat is de MR?

De Medezeggenschapsraad (MR) is een belangrijk formeel overlegorgaan binnen de Liduina Basisschool. In onze MR zitten drie ouders van leerlingen en drie leerkrachten die meepraten over de inhoud en de uitvoering van het onderwijs op school.

De MR is vooral een adviserend orgaan dat is ingesteld op basis van de Wet Medezeggenschap (WMS). De MR mag pro-actief zaken aan de orde stellen, informatie inwinnen en zaken overleggen met de school. Over sommige onderwerpen heeft de MR instemmingsrecht. Besluiten worden genomen bij meerderheid en elke stem weegt even zwaar. Onderwerpen die elk jaar op de agenda van de MR staan zijn o.a. de begroting (inclusief jaarverslag, ouderbijdrage en verantwoording financiën OuderCommissie), de veiligheid op school, het vakantierooster, de buitenschoolse opvang, de samenstelling en formatie van leerkrachten, het schoolplan, de schoolgids, (nieuwe) lesmethoden en digitalisering.