Kik

Burgerschap

Het bevorderen van burgerschap is een wettelijk vastgelegde taak van scholen. De Inspectie van het Onderwijs ziet toe op de kwaliteit van dit onderwijs. De bevordering van actief burgerschap en sociale cohesie is belangrijk. Daardoor kunnen mensen, jong en oud, in Nederland op een prettige manier samenleven. Burgerschapsonderwijs draagt daaraan bij door het bevorderen van kennis over de basiswaarden van de democratisch rechtsstaat en het ontwikkelen van de sociale en maatschappelijke competenties die daarvoor nodig zijn. 
Mede om bovengenoemde redenen heeft de Liduina basisschool een beleidsdocument opgesteld waarin onze visie op burgerschapsonderwijs is opgenomen en het daarbij behorende onderwijsaanbod is vastgelegd. Dit beleidsdocument wordt jaarlijks geëvalueerd en bijgesteld indien nodig. 

 

Open hier het beleidsdocument van de doorlopende leerlijn Burgerschap