MR verkiezingen oktober 2018

MR verkiezingen 2018

Er komen 2 (van de 3) plekken vrij in de oudergeleding van de medezeggenschap. 

 

De planning:

08 okt t/m 22 okt: stemmen!

23 okt: uitslag bekendmaken aan kandidaten

26 okt: uitslag bekendmaken via Liduina journaal

12 (of 15 november): eerste MR vergadering nieuwe MR leden

 

De kandidaten en hun motivatie's

Hieronder ziet u alle kandidaten die zich verkiesbaar hebben gesteld voor de MR. Elke kandidaat stelt zich hieronder voor en motiveert waarom u op hem of haar zou moeten stemmen.

Onderaan deze pagina kan elke ouder een stem uitbrengen op 2 verschillende kandidaten (omdat er 2 plekken beschikbaar komen). Dit kan dus uiterlijk t/m 22 oktober.

 

De 2 kandidaten met de meeste stemmen, maken we blij als lid van de MR.

 

De kandidaten (in alfabetische volgorde):

 

Annemieke Herberigs

Ik ben Annemieke Herberigs. Ik heb vier zoons, waarvan er drie op de Liduina basisschool zitten. Billy zit in groep 7, Abel in groep 6a, Jimi in groep 2a en onze oudste zoon Romijn zit sinds kort op de middelbare school. 

Ik loop al ruim 8 jaar rond op deze leuke basisschool, dus heb inmiddels aardig wat ervaringen die ik graag mee wil nemen in de medezeggenschapsraad.  

In het dagelijkse leven werk ik in de communicatie: ik ben communicatie adviseur en woordvoerder. Ik ben daarom gewend om ingewikkelde onderwerpen op een makkelijke manier te verwoorden. Ik kan goed luisteren en de essentie van een verhaal eruit halen. En mijn vak bestaat voor een groot deel uit netwerken. Dit zijn allemaal eigenschappen die goed van pas komen in een MR. Ik hoop dan ook dat er veel ouders op mij zullen stemmen

 

Patritia Pahladsingh

Ik ben Patritia Pahladsingh. Mijn kinderen zijn Mila en Noa van Eijk uit groep 1B. Ik wil graag u als ouder vertegenwoordigen in de MR omdat ik net als ieder andere ouder betrokken ben bij iedere stap in het leven van mijn kinderen. En school is een belangrijk onderdeel van hun leven. Ik ben een tolerant, open en transparant persoon die het belangrijk vind deze normen en waarden mee te geven aan onze kinderen. Niet alleen thuis, maar juist ook op school. En de MR staat exact voor deze zaken. Ik heb de toekomst van onze kinderen hoog in het vaandel. Denk hierbij aan zaken als Engelse taal ontwikkeling en (gedoseerde) digitale kennisontwikkeling, naast uiteraard taal en rekenen. Maar ook de creatieve ontwikkeling van onze kinderen is belangrijk: beweging en muziek bevorderen dit. Tot slot is de veiligheidsbeleving van onze kinderen op school cruciaal. Hoe kunnen we als ouders samen met de school deze primaire behoefte blijven waarborgen? Kortom, door het stellen van de juiste vragen, hoop ik, dat ik als vertegenwoordiger van u, de school van de juiste adviezen kan voorzien. In het dagelijkse leven ben ik Managing Director van het reclamebureau TBWANEBOKO. In mijn functie leid ik het bureau van 220 mensen. Wij adviseren klanten dagelijks over hun marketing- en communicatiebeleid. We maken reclames voor klanten, zoals Albert Heijn en Vodafone. Als lid van de medezeggenschapsraad kan ik de school op basis van deze ervaringen helpen het schoolbeleid op passende wijze te implementeren.

 

Jennifer Ploeg

Mijn naam is Jennifer Ploeg, moeder van twee kinderen, Jayne, vorig jaar groep 8 en Julien dit jaar in groep 5. Ik zou graag deel willen nemen aan de medezeggenschapsraad. Waarom is een vraag die ik mijzelf heb gesteld, omdat ik al 8 jaar lang zie hoe mijn kind/kinderen met plezier naar school gaan en hieraan wil bijdragen. Ik gun alle kinderen een veilige plek. Een school waar uitstekend onderwijs wordt gegeven waardoor zij een goede basis hebben voor hun volgende stap. Wat kan ik bijdragen, een positief kritische blik en gezond verstand. 

Hopelijk kan ik op jullie stem rekenen!

 

Karl Riesebosch

Bij deze stel ik mij met veel enthousiasme verkiesbaar voor een tweede termijn van 4 jaar voor de oudergeleding van de MR. Ik ben Karl Riesebosch en ben de vader van Sterre (groep 6b) en Mats (groep 4a). 

Met veel plezier heb ik de afgelopen 4 jaren de taak van secretaris in de MR vervuld en op deze manier geprobeerd een bijdrage te leveren aan het resultaat van de Liduina school. Dit heb ik gedaan door met de andere MR-ers en Melanie meer structuur aan te brengen in het werk van de MR door bijvoorbeeld een jaarkalender en een jaarverslag te introduceren, maar ook door het actualiseren van het MR reglement.

Ik zou dit heel graag ook de komende 4 jaren doen en daarbij ook een slag maken hoe we de mening en input van ouders nog meer een plek kunnen geven in de MR vergaderingen. Ook zou ik graag de algemene taken van de MR (het bevorderen van openheid en overleg, het waken tegen alle vormen van discriminatie en het bevorderen van gelijke behandeling) een nog prominentere rol in ons overleg willen laten spelen. Een overleg dat op de Liduina school trouwens erg open en constructief is!

 

Miriam Schild-Eilander

Heel graag stel ik mij kandidaat voor de Medezeggenschapsraad van de Liduina. 

Een nieuwe mijlpaal breekt binnenkort aan: 2 kinderen op de basisschool en de tijd van het kinderdagverblijf is voor ons definitief voorbij. Tegelijkertijd een mooi begin van een nieuwe fase met 2 kids op de Liduina. Een school waar wij een groot welkom ervaren en die een prettige, veilige omgeving biedt waar onze kinderen zich kunnen ontplooien en kunnen groeien. De basisschool is een belangrijke plek voor de ontwikkeling van kinderen. Een periode waarin de elementaire basisbeginselen van samendoen en leren gevormd wordt. Graag vervul ik een rol in de MR van Liduina om ‘mede te zeggen’ over de verbinding tussen het onderwijs en de belangrijke basis die vanuit de basisschool(periode) wordt meegegeven. 

Mede zeggen, dat schreef ik hiervoor al. Ik geloof dat dat in belangrijke mate staat voor de bijdrage die ik kan leveren. Mijn kracht zit in het zeggen van de dingen die nog niet gezegd zijn. Of misschien beter gezegd; om een kwestie te belichten van de kant die nog niet belicht is, om daarmee te bereiken dat het advies of besluit namens iedereen ‘mede gezegd‘ is. Dat de grote gemene deler belicht is van alle kanten, vanuit het perspectief kind, onderwijzer, ondersteuner en ouder. Maar met name dat de kant die niet gezegd is en die staat voor de uitzondering, voor de kritische noot, of voor het creatieve alternatief, dat die kant ook in het licht heeft gestaan. En dat zo de medezeggenschap een bijdrage levert in het ‘mede zeggen’ namens – en samen met- alle betrokkenen op de Liduina. Als ik naast jullie mag plaatsnemen in de medezeggenschap, dan krijg je iemand:  

* die altijd nieuwe methoden zoekt om bestaande problemen op te lossen 

* die inventief en onafhankelijk is 

* die zorgt dat alle kanten van een standpunt zijn gezien en beargumenteerd 

* die onconventionele ideeën en mogelijkheden introduceert 

* die niet bang is om de weg van weerstand te bewandelen om daarmee te streven naar het beste resultaat 

* die gezelligheid stimuleert in een open omgeving vol vertrouwen. 

Zodat we daarmee het beste resultaat behalen voor onze kinderen, de onderwijzers, de ondersteuners en de ouders! Naast deze elementen- die met name iets zeggen over mijn karakter, identiteit en de rol die ik daardoor vervul- heb ik een brede ervaring die voor deze rol een meerwaarde is. Inmiddels ben ik 10 jaar werkzaam binnen de rijksoverheid. De rol van facility manager die ik vervulde, geeft met name veel praktische ervaring op het gebied van bijvoorbeeld huisvesting, de werkomgeving en duurzaamheid. De functie van senior relatiemanager, die ik nu vervul, is gericht op het creëren van draagvlak, het vertegenwoordigen en bestendigen van het klantbelang, het initiëren van (koers)wijzigingen en het verbinden van (tegengestelde) belangen in een politiek, bestuurlijke omgeving. Een bijzondere dynamiek, die vraagt om adaptief vermogen, creativiteit en doorzettingsvermogen. 

Bij voorkeur ga ik met jullie persoonlijk in gesprek over ‘ waar ik voor sta’. Naast dat ik mij kan inzetten voor een thema of onderwerp sta ik ook in belangrijke mate voor de rol die ik kan vervullen. Iets wat lastig is om duidelijk toe te vertrouwen aan het papier, en waar een kop koffie zich beter voor leent. Voor het thema gezondheid zou ik graag binnen de MR onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om dit als een soort brede fundering mee te geven aan onze kinderen. Zowel de fysieke als psychische gezondheid. Vanuit de Liduina is er nu al veel aandacht rondom dit thema. Wat mij interessant lijkt is om te bekijken hoe we gezond(heid) meer kunnen internaliseren in de ontwikkeling van een kind. Mijn beeld is dat we ons in de huidige tijd en maatschappij richten op het aanbieden en faciliteren. De uitdaging zit mijns inziens in de brug van ‘doen’ en ‘weten’ naar ‘begrijpen’ en daarmee gezond leven en gezondheid op een bepaalde manier bestendigen. Wij weten allemaal dat de schijf van vijf gezond is en een lolly niet. Maar waarom is dat zo, en wat is de impact van het een of het ander en hoe werkt dat dan? Want juist als je begrijpt hoe dingen zitten, is het makkelijker om het (anders) te doen. Voor schrijven en rekenen vinden we dat al heel vanzelfsprekend. Hoe mooi zou het zijn als we ook op het gebied van fysieke en psychische gezondheid impact kunnen realiseren? Mijn kandidaatstelling overlezend denk ik dat er genoeg gezegd en geschreven is. En het liefst zou ik zeggen: de tijd voor schrijven is voorbij, laten we gaan doen! Ik ben dan ook heel graag en van harte bereid om mij met maximale betrokkenheid samen met jullie in te zetten voor de Medezeggenschap van de Liduina school! 

 

Kata Somfai

Ik heet Kata Somfai. Mijn kinderen zijn Ìzisz uit groep 3a en Ezra uit groep 1b. Wij hebben een bicultureel (Nederlands-Hongaars) gezin gesticht waar wij onze kinderen leren om onze verschillen te herkennen en waarderen, om open te zijn naar ‘anderen’. Onze school is ook kleurrijk als een regenboog en ik denk dat wij ervan nog meer zouden kunnen profileren.  

In het dagelijkse leven ben ik verantwoordelijk voor Talent Management binnen Deutsche Telekom Group, de grootste Europese telecom provider, die de eigenaar van T-Mobile en T-Systems is. Mijn vakgebied is de toekomst van de arbeidsmarkt waarvoor niet alleen wij, maar ook onze kinderen voorbereid moeten zijn. Werknemerschap wordt meer flexibel, wij moeten meer met artificial intelligence samen werken waar onze toegevoegde waarde empathie, intuïtie, kritisch en creatief denken en samenwerken zijn. Leergierigheid is en blijft cruciaal voor een succesvol en gelukkig leven. Ik wil er bijdragen dat wij deze kwaliteiten ook op school koesteren in onze kinderen, en daarom bied ik mijn kennis, interesse en tijd om ons in de MR te vertegenwoordigen. 

In mijn vrije tijd hou ik van gezelligheid (koken, borrelen, kletsen - met oprechte interesse in anderen) en kunsten (dans, theater, musea, tekenen, naaien) en ik doe regelmatig mee met yoga en running met veel moeders van school. Ik ben tot nu toe als biebmoeder, luizenmoeder en hulpouder bij de sint versiering betrokken geweest op school.